ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چی کار کنی #شادمهر