من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود حضرت #سعدی