عاشقی کردی، دیوانگی کردی هوش ز عقل بردی دیگر نیاوَردی #امیر_عظیمی