دیشب که خوابت برد فهمیدم شب های تنهایی چقدر سخته #رستاک