دوسال می گذرد من هنوز سربازم وظیفه شب و روزم ندیده بانی توست #یاسر_قنبرلو