دور افتاده ای مثله اتفاقی که به من مربوط نیست! #رسول_ادهمی