تو دوری از برم دل در برم نیست هوای دیگری اندر سرم نیست #باباطاهر