تقدیر من تعریف ِباده، بی سرزمین #مهدی_یراحی #امیرعلی_بهادری