هرکه آمد ضربه ای بر من زد و از من گذشت من شباهت های درد آلودی با دَر داشتم #مژگان_عباسلو