هرچی بیشتر به آدما فرصت دوباره بدی، راه های بیشتری برای سؤاستفاده ازت پیدا می کنن.