هرچه از هیچ رنج می بردم بغض خود را به زور می خوردم داشتم ذره ذره می مُردم پشت این عکس های گوناگون #مهدی_موسوی