موهاش دریا بود، دنیامو زیبا کرد فهمید دیوونم، موهاشو کوتاه کرد #رستاک