من که بیچاره شدم کاش ولی هیچ دلی گیر لحنِ بَمِ مردانه ی محکم نشود #نفیسه_سادات_موسوی