ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش حضرت #حافظ