سلسه موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست حضرت #سعدی