دوست دارم که خودم پشت خودم باشم و بس به تن هیچ عقابی پر و بالی ندهم #علیرضا_آذر