دلم میخواد اینقد پولدار بشم که وقتی رمز وای فای رو میدم به فامیل بعدش نرم دستشویی تنهایی گریه کنم