حالم این روزا حال خوبی نیست مثله حال ژُکوند بی لبخند مثله احوال تار بی شهناز #یغما_گلرویی