تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم #شهریار