به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه خدا گرفت به دست تو امتحان مرا #امیر_عظیمی #امید_صباغ_نو