بعد از تو هیچ حادثه ای اتفاق نمی افتاد، جز سکوت من #میلاد_سخنگو