از خواب ها پرید از گریه ی شدید اما کسی نبود اما کسی ندید #مهدی_موسوی